[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Đẩy/Kéo - <2,500 N

[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Đẩy/Kéo - <2,500 N