[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Ngang - <2,500 N

[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Ngang - <2,500 N