[Bessey] Cảo áp lực tự động với cán góc Thẳng Đứng - <1,100 N

[Bessey] Cảo áp lực tự động với cán góc Thẳng Đứng - <1,100 N