[Bessey] Cảo áp lực xuống bàn - <10,000 N

[Bessey] Cảo áp lực xuống bàn - <10,000 N