[Bessey] Cảo áp lực xuống bàn (Kim loại) - <12,000 N

[Bessey] Cảo áp lực xuống bàn (Kim loại) - <12,000 N