[Bessey] Cảo chữ F đa mặt phẳng - <7,500 N

[Bessey] Cảo chữ F đa mặt phẳng - <7,500 N