[Bessey] Cảo chữ F góc Cong (Gỗ/Kim loại) - <5,000 N

[Bessey] Cảo chữ F góc Cong (Gỗ/Kim loại) - <5,000 N