[Bessey] Cảo chữ F hạng Nặng - <12,000 N

[Bessey] Cảo chữ F hạng Nặng - <12,000 N