[Bessey] Cảo chữ F hạng Nặng - <8,500 N

[Bessey] Cảo chữ F hạng Nặng - <8,500 N