[Bessey] Cảo chữ F miệng sâu - <7,000 N

[Bessey] Cảo chữ F miệng sâu - <7,000 N