[Gedore] Cờ lê lực tự động Torcofix

[Gedore] Cờ lê lực tự động Torcofix