[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Thẳng Đứng - <2,500 N

[Bessey] Cảo áp lực tự động dạng Thẳng Đứng - <2,500 N